רכזת : חנית מיארה

השפה הערבית הינה שפה רשמית שנייה בישראל.

מיקומה הגיאוגרפי של מדינת ישראל, צרכיה המדיניים והביטחוניים והמבנה הדמוגראפי של החברה הישראלית מצביעים על החשיבות הרבה בלימודי השפה.

הכרת השפה והתרבות הערבית מהווה גשר לבניית הבנה הדדית, הידברות ודו קיום עם שכנינו.

השפה היא כלי ביטוי עיקרי של תרבות ואוצרת בתוכה תכנים, אופני חשיבה ותפיסת עולם האופייניים לתרבות.

בלימודי השפה יושם דגש על הבניית הידע בהדרגה, תוך שמירה על רצף הלימודים במעבר מכיתה לכיתה.

תלמידי השפה הערבית יפתחו מיומנויות כתיבה וקריאה, ירכשו אוצר מילים וילמדו מושגי יסוד בתרבות הערבית והאסלאם.

הוראת שפה ותרבות במקביל, מאפשרת הסתכלות רחבה על הסביבה ועל המציאות שבה אנו חיים, ומביאה לתובנות שהן מעבר לשליטה במיומנויות השפה.

בכתה ז'

ספר הלימוד "שפה מספרת תרבות"  חלק א +- חוברת התרגול "שפה מספרת תרבות" של אלה ולסטרה בו יושם דגש על:

 • מרבית אותיות ה-א-ב
 • לימוד הספרות בערבית.
 • התנועות הקצרות והארוכות.
 • לימוד אוצר מילים בסיסי.
 • לימוד נושאים דקדוקיים ותחביריים בסיסיים באופן חלקי ופאסיבי: הא הידיעה,כינוי רמז, הטיית הפועל בעבר, הטיית השם בזכר ובנקבה, מילית הפנייה,
 • לימוד מושגי יסוד באסלאם.
 • לימוד פתגמים

בנוסף לנושאים שפורטו לעיל, תלמידי השכבה יעסקו ביסוד המארגן "זהות" – זהות אישית וזהות לאומית ויכתבו עבודה בנושא "תעודת זהות של מדינות המזרח התיכון".

כמו כן, בנושא מנהיגות ומצויינת יכתבו התלמידים עבודה בנושא "מנהיגי מדינות ערב".

בכתה ח'

תלמידי השכבה ימשיכו בלימודי השפה מאותה נקודה בה סיימו בכיתה ז'.

.1 תלמידים שמשובצים בהקבצה א 1ילמדו עם ספרי הלימוד "שפה מספרת תרבות"  של אלה ולסטרה– חלק א –ספר וחוברת" ו"שפה מספרת תרבות " חלק ב – ספר בלבד  .

תלמידים שמשובצים בהקבצה  א2  ילמדו בחוברת עבודה שתאפשר להם ללמוד מחדש את האותיות ולרכוש את אוצר המילים הנדרש.

.2 התלמידים ילמדו דרך ערך ה"שונות כייחודיות": על השוני בין השפות והתרבויות, יגישו עבודה בנושא " מנהגים בתרבות האסאלם" (חגים, ברכות, מנהגי אירוח ועוד(.

התלמידים ילמדו במסגרת הנושא "מנהיגות ומצויינות" פתגמים רלבנטיים ויכינו עבודה בנושא.

כתה ט'

תלמידי השכבה ימשיכו בלימודי השפה מאותה נקודה בה סיימו בכיתה ח'  בכל ההקבצות. בכיתה ט" נשים את הדגש על השפה כמגשרת בין העמים וכמובילה למעורבות הדדית ביניהם. התלמידים יגישו עבודה שנושאה יקבע בהמשך על ידי צוות מורי הערבית בבית הספר.

תלמידים שמשובצים בהקבצה א1 – ילמדו את הספרים "שפה מספרת תרבות" חלק ב וחלק ג.

תלמידים שמשובצים בהקבצה  א2 ילמדו בחוברת עבודה שתאפשר להם ללמוד מחדש את האותיות ולרכוש את אוצר המילים הנדרש.

 

בתוך כך נעסוק:

 • בהרחבת אוצר מילים.
 • לימוד טקסטים מגוונים.
 • הכרת המילון הערבי.
 • לימוד פתגמים קצרים.
 • לימוד נושאים תחביריים ודקדוקיים: הטיית הפועל  בבניין ראשון על כל זמניו, כינויי רמז וזיקה, הבניינים השני והשלישי בעבר, הריבוי, רשמביא, פיליין, תנועות עזר, יא הנסבה, הטיית מילות יחס, הבניין השני על כל זמניו.

דרכי הערכה:

ההערכה תינתן בהתבסס על השתתפות פעילה בשיעורים, הבאת ציוד, הכנת שיעורי בית, כתיבת עבודות, בחנים ומבחנים.

כללי מעבר בין הקבוצות:

בכיתה ז לימודי השפה הערבית מתקיימים בכיתה ללא חלוקה לקבוצות.

בכיתות ח' ו-ט' ישובצו התלמידים בהקבצות בהתאם להישגיהם.

המעבר בין ההקבצות יהיה בין הקבצה א' 1 ו-א' 2 בהמלצת המורה ובתיאום עם רכזת מקצוע הערבית, רכזת השכבה ומחנכת הכיתה. המעבר יתבצע לאחר יידוע ההורים בכתב והתראה מראש על-ידי המורה והחתמתם במכתב על כך.

המעבר מהקבצה א' 2 להקבצה א' 1 יעשה באמצעות מבחן מעבר, שמועדו יקבע על-ידי רכזת מקצוע הערבית. חובת השלמת פערי הלימוד כתוצאה ממעבר זה חלה על התלמיד.

שיבוץ בקבוצות "מיומנויות למידה" יעשה לתלמידים שהישגיהם לא עמדו ברמה הנדרשת בסוף כיתה ז' ו/או לתלמידים הפטורים מלימודי שפה זרה שנייה. הלימודים בקבוצה זו מתקיימים בשפה העברית ובהם שיעורים בהיסטוריה של העמים הערבים, מנהגיהם ותרבותם.

המעבר בין ההקבצות יתקיים פעם ברבעון ובסמוך למועדי המבחנים בערבית שנקבעו מראש.