רכזת : אורלי ממן

אנו מאמינים כי תלמיד שניתנים לו הכלים הנכונים בהבעה ובהבנה הוא תלמיד שיצליח במקצועות השונים תוך שימוש במיומנויות השונות שירכוש במהלך לימודי המקצוע. השפה העברית הינה חלק מהזהות הקולקטיבית שלנו ואנו מאמינים בהיותה חלק מכריע בצמיחה האישית של כל אחד מבאי בית הספר.

מטרות:

 • הקניית כלים ומיומנויות שישמשו את התלמיד בחייו בכלל ובביה"ס בפרט.
 • שימוש במיומנויות הבעה והבנה בתחומי הדעת השונים וחשיפה לסוגי טקסטים שונים.
 • התלמיד ירכוש אסטרטגיות קריאה וכתיבה וידע להשתמש בהן בהקשרים לימודיים שונים להם הוא נדרש.
 • התלמיד ייחשף לטקסטים ערכיים-חברתיים-תרבותיים.
 • התלמיד יפתח את חשיבתו באמצעות העלאת השערות ושאילת שאלות ויפעל על פי המיומנויות.
 • התלמיד ייחשף למיומנות פענוח אוצר מילים, כתיבת טיעון, כתיבה חופשית וכתיבת תשובה כהלכה  וישתמש בהן.
 • התלמיד ייחשף למיומנות של סיכום טקסטים ובתוך כך סיכום שיעור וישתמש בהן.

מבנה תכנית הלימודים הוא ספיראלי, על פי רצף לימודים שש-שנתי שיאפשר הסתגלות טובה יותר לדרישות הלימודים בחטיבה העליונה, כאשר בכל שנה התלמיד נחשף לתחומים חדשים לצד העמקת התכנים שנלמדו בשנים הקודמות.

יעדים לשנת הלימודים הנוכחית:

 1. קידום ההוראה המתוקשבת – במהלך השנה נמשיך להעמיק ולקדם את ההוראה המתוקשבת בכיתות באמצעות שימוש בספר הלימוד הדיגיטאלי ובילקוט הדיגיטאלי תוך שילוב יחידות ההוראה המתוקשבות בשיעורים.
 2. חינוך וביסוס מיומנויות ההבעה בעל פה – במהלך השנה נמשיך לתרגל ולקיים פעילויות שנועדו לחזק ולבסס את מיומנויות ההבעה בעל פה בכל השכבות. בשכבת ז' יושם דגש על קריאה קולית של טקסטים מנוקדים ובלתי מנוקדים ועל דיווחים בעל פה. בשכבות ח' ו-ט' יושם דגש על דיווחים בעל פה בליווי מצגת ועל ניהול דיון. בכל השכבות יציגו התלמידים "פיץ' " בנושאים שונים בשישים שניות.
 3. "יום הלשון העברית" – משרד החינוך קבע כי מידי שנה בכא' בטבת יחול יום הלשון העברית, יום הולדתו של אליעזר בן יהודה. ביום זה בהתאם לתכנית הפדגוגית יילמדו תכנים וייערכו פעילויות המתייחסות לאהבת השפה העברית ולשימוש ראוי ותקין בה בדיבור ובכתיבה. כמו כן התלמידים יבינו את חשיבותה של השפה העברית בתחייה הלאומית היהודית, במורשת, בתרבות ובחברה בישראל.
 4. עידוד וטיפוח מצוינות והצטיינות של תלמידים בתחום הדעת, ופיתוח תכניות ייחודיות, שיאפשרו לתלמידים לבחור ביעדים להצטיינות ולממש אותם.
 5. רכישת מיומנויות אורייניות ויישומן במסגרת התלקיט בשכבת ז ובשכבת ח כתיבת טיעון וביסוסו על מקורות מידע ובשכבת ט כתיבת סקירה ממזגת.

תכנית הלימודים:

כיתה ז

הנושאים הנלמדים:

 • תפקידי הלשון בחיינו תוך התייחסות לקשר בין הלשון לבין התקשורת, וכן  בין הלשון הדבורה לבין הלשון הכתובה.
 • הלשון כמערכת תוך לימוד מושגים בסיסיים בתורה ההגה, הכרות ראשונית עם חלקי הדיבר ותקינות לשונית.
 • אסטרטגיות קריאה וכתיבה תוך התמקדות במיומנויות פיצוח שאלה, כתיבת תשובה כהלכה וזיהוי רעיון מרכזי בכל תוכן.
 • כתיבת סיכום תוך חשיפה לדרכי סיכום מגוונות.
 • סוגות טקסטים: טקסט מידע, שכנוע, דיווח, הרצאה וטיעון.
 • הכרת סוגי מילונים, מבנה הערך המילוני ומה ניתן ללמוד ממנו וכן אופן הגדרת ערכים.
 • תרגול ההבעה בעל פה באמצעות שיחה, דיון סיפור בעל פה, קריאה בקול ומסירת דיווח.
 • התלקיט- הערכה חלופית שבה התלמידים לומדים לבסס את כתיבתם בעזרת מקורות מידע שונים ועבות את כתיבתם בעזרת משוב עצמי, משוב עמיתים ומשוב מורה.

 

 •  כיתה ח 

הנושאים הנלמדים:

 • תפקידי הלשון בחיינו תוך התייחסות לקשר בין הלשון לבין התקשורת, וכן בין הלשון הדבורה לבין הלשון הכתובה.
 • הלשון כמערכת תוך חזרה על מושגים בסיסיים בתורה ההגה, הכרות עם חלקי הדיבר וכן תקינות לשונית.
 • העמקת אסטרטגיות קריאה וכתיבה.
 • כתיבת טיעון הכולל פסקת הפרכה.
 • העמקת מיומנויות סיכום מגוונות תוך התמקדות בסיכום ממזג.
 • לימוד טקסטים מסוגים שונים כגון מידע והרצאה, מידע ודיווח, שכנוע, טיעון, טקסט מפעיל והמכתב.
 • לימוד מושגים בסיסיים בתורת הצורות פועל, שם העצם, משקלים, שם התואר, מילות יחס ושם מספר.
 • העמקת ותרגול אסטרטגיות והקניית מיומנויות של הבעה בעל פה, דיון והרצאה.
 • המילים במילון ויחסי מילים.
 • התלקיט- הערכה חלופית שבה התלמידים לומדים לבסס את כתיבתם בעזרת מקורות מידע שונים ועבות את כתיבתם בעזרת משוב עצמי, משוב עמיתים ומשוב מורה.

 

כיתה ט'

הנושאים הנלמדים:

 • ביסוס והעמקה של מיומנויות ההבנה וההבעה, אסטרטגיות הקריאה, הכתיבה והסקירה הממזגת.
 • לימוד מבנה הטקסט והשפעתו על משמעות הטקסט כגון סיבה, תוצאה, בעיה, השוואה ועוד.
 • לימוד מיומנויות הבעה בעל פה, דיון ונאום.
 • העמקת תהליך הכתיבה.
 • העמקת המושגים בתחום מערכת הצורות תוך התייחסות למערכת הפועל מאפיינים, בניינים ומשמעויותיהם, וכן למערכת השמות – מאפיינים, משקלים ומשמעויותיהם.
 • בתחום התחביר נעסוק במשפט הפשוט ובחלקיו, וכן נערוך הבחנה בסיסית בין סוגי המשפטים – פשוט, מורכב ומאוחה, משפט שמני לעומת משפט פועלי.
 • התלקיט- הערכה חלופית שבה התלמידים לומדים לבסס את כתיבתם בעזרת מקורות מידע שונים ועבות את כתיבתם בעזרת משוב עצמי, משוב עמיתים ומשוב מורה.

ספר הלימוד: חוט"בים לשון לכיתות ז, ח, ט

דרכי הוראה:

בשיעורים נשלב הוראה פרונטאלית עם תהליך חקירה וגילוי תוך שילוב עבודה עצמית וקבוצתית. יישום מיומנויות על פי דפי העשרה שהותאמו לצרכי התלמידים השונים ועל פי חוברות פנימיות שהוכנו על-ידי צוות מורי העברית, בנוסף נשלב הוראה מתוקשבת.

דרכי הערכה:

ההערכה תינתן בהתבסס על השתתפות פעילה בשיעורים, עבודה עקבית, הבאת ציוד, הכנת ש"ב, כתיבת עבודות, בחנים ומבחנים.

הערכה חלופית בעזרת התלקיט בכל אחת משכבות הלימוד.