״מוצר לבבות דקל״ עוסק בערך הנתינה, נושא את החזון לחנך אדם להיות אוהב אדם, אוהב עמו וארצו, מכבד את מורשתו וזהותו התרבותית, מזמן שיח ערכי ועיסוק בסוגיות ערכיות, תורם לפיתוח תפיסת עולם ערכית לעיצוב זהותו הערכית והתרבותית של התלמיד, לחיזוק מודעות חברתית כאזרח במדינה דמוקרטית תוך טיפוח כישורים אישיים ובין אישיים. אקטביזם חברתי עוסק באלטרואיזם חברתי. היותנו כחלק מחברה שיתופית המקדמת את השותפות, האחווה, הדאגה לאחר כחלק מזהותנו. אי לכך נרצה בביה“ס לחנך את תלמידינו לאלטרואיזם, ההדיות וראיית האחר כחלק מ ’תיקון עולם‘.
”מערכת הערכים של האדם כמוה כמצפן להעדפותיו, לשאיפותיו, להכרעותיו ולמעשיו“ (דב דרום, אקלים של צמיחה) אקטיביזם חברתי ברוח ערך הנתינה שואף לפתח את ”המצפן“ הערכי, המוסרי והחברתי של התלמיד, ולסייע לו לפתח עמדות בשלושת הערוצים הבאים:
•חשיבה על ערכים – פיתוח ידע על ערכים ועל שיפוט מוסרי קוגניטיבי.
•הזדהות עם ערכים – פיתוח הזדהות עם מעשיהן של דמויות במציאות או בספרות, הזדהות שתאפשר להוקיר את הערכים המניעים את מעשי הדמויות. הזדהות זו תייצר שייכות ומשמעות וכך גם תשפיע על זהות התלמיד/הבוגר.
•מימוש מעשי של ערכים – פיתוח התנהגויות והרגלים באמצעות עשייה. העשייה מלווה ביכולת מתפתחת לשקול שיקולי דעת ולהכריע הכרעות מעשיות בנושאים ערכיים.
בשלושת תחומים אלו של החינוך לערכים, יהיה התלמיד מצוי במרכז. התלמיד יהיה מעורב, מגיב, בורר, מחליט, משנה, יוזם, מגלה ופעיל. על פי תפיסה זו מעצב התלמיד את ערכיו באופן פעיל ולא כקולט סביל של ערכים קיימים.
הגורם המארגן של בית הספר ”דקל וילנאי“ הוא ”מן השורש אל צמר“ת הדקל“.
צמר“ת = התקדמות לעבר צמיחה אישית, שאיפה לפיתוח מנהיגות, התרוממות של רוח יהודית והעצמת תודעה אזרחית.
במוצר זה נרצה לגרום לתלמידנו לחשוב, לברר, לשאוף לתת ולהתנסות בפעילויות למען הקהילה הקרובה ובכך לעורר בהם את הצמיחה האישית, את המנהיגות, את הרוח היהודית ואת התודעה האזרחית. נרצה לחנכם לשיתופיות, גילוי אמפתיה לאחר ושאיפה לחיות בחברה סולידרית ומאוחדת בה אחד פועל לטובת השני.

”האדם הוא פרי מעשיו“ (סארטר 1998) ,האקזיסטנציאליזם הוא הומניזם לערך האחריות יש מעמד רם בזהות האדם הבוגר, האדם נבחן בסופו של דבר במעשיו והאחריות לחייו שלו היא. לכן הבחירה לעשייה ולנתינה כוללת ערכים, זהות ואופי. באחריות האישית של כל אדם נכללת גם אחריות כלפי האחר כערכים שבין אדם לחברו וכן אחריו כלפי הקהילה כחלק מתחושת השייכות.
חשיבות המוצר היא בכך שהוא מוביל חשיבה ומודעות לצורך שבנתינה כחלק מאחריות אישית. הוא עוסק בברור זהות האדם אל מול האחר ואל מול קהילתו. המוצר יוצר תרבות של אחריות קולקטיבית ע“י קידום ערכים כמו שמירה על איכות הסביבה, ברור ערכים לאומיים בין אדם לבין קהילתו, קידום סולידריות, אחדות, פלורליזם ותחושת שייכות, ערכים שבין אדם לחברו, מסירות, שיתוף פעולה, סובלנות, כבוד האדם ונתינה לאחר.
ערך הנתינה מעמיד את האחר ואת הדאגה לו במרכז. גישה זו מבטא עמנואל לוינס במושג ”אחריות לאחר“. לוינס העמיד את כל תורת המוסר שלו על מושג האחריות כלפי האחר וטען כי היא קודמת לגיבוש הזהות והאחריות העצמית, איננו בוחרים באחר או בקבוצה, אלא האחר מכתיב לנו אחריות מכוח נוכחותו מולנו. היותנו בני אדם מוסריים כופה עלינו דאגה לאחר, גם אם לא בחרנו בה, וכך הוא כותב:
שתובעת מענה. ה“אני“ אינו מגיע רק לידי הכרה בצורך לתת מענה, כאילו מדובר בחובה או במחויבות מיוחדת שעליו להחליט בעניינה. ”התגלותו של האחר המוחלט היא פנים, שבהן הזולת קורא לי, ומסמן לי סדר, באמצעות מערומיו, באמצעות דלותו. נוכחותו היא מעצם מעמדו הוא כל כולו אחריות. להיות ”אני“ מסמן אפוא להיות חסר יכולת להתנער מאחריות, כאילו כל בניין הבריאה מוטל על כתפי… אחדות ה“אני“ היא העובדה שאיש אינו יכול לענות במקומי, ה“אני“ מול ה“זולת“ אחראי עד אין סוף“ (לוינס).
במוצר זה ייחשפו התלמידים לערכים הללו, ילמדו אותם דרך טקסטים שונים דרך שלושת הערוצים. חשיבה על ערכים, הזדהות עימם ומימושם וזאת בהלימה לפרופיל הייחודי של בית הספר.
כחלק מהמוצר ’לבבות דקל‘, יתנסו תלמידנו בלמידה על ערכים ובפעילות הלכה למעשה –
*כיתות ז‘ יתנדבו ויתרימו לעמותה המטפלת בילדים, כמו: אלו“ט/אלין/ניצן.
*כיתות ח‘ יתנדבו העמותה למשפחות נזקקות בעיר )צח“י/“בדרכי שיר(, העוסקת במשלוחי מנות לקראת פורים לנזקקים ובפרויקט ”כולנו בסדר- בסדר“ שבו הם אורזים מצרכי פסח לנזקקים.
*כיתות ט‘ יעסקו בפעילות של מסיק זיתים והכנת שמן זית למשפחות נזקקות, יתנסו בהפעלת תלמידים קטנים מהם, במסגרת פרויקט ”יום שמח“ ובהכנת משלוחי מנות למיעוטי יכולת בקהילה לקראת פורים.
*כל הכיתות מכל השכבות ישתתפו לפני פורים בשבוע ”הגמד והענק“ סביב ערך הנתינה. כל כיתה בבית הספר תיזום שתי פעילויות התנדבות בקהילה לאורך כל שנת הלימודים, כגון: ערב הפעלה בבית אבות, אריזת מצרכים לנזקקים, הפעלת ילדים בעלי מוגבלויות וזאת כדי להגביר את מעורבותם בקהילה ולהפוך את ערך הנתינה לזולת לחלק מזהותם והתרבות בה הם חיים. בית הספר מקיים קשר שוטף עם עמותת ”בדרכי שיר“ ע“ש סגן שיר חג‘אג‘ ז“ל אשר נרצחה בפיגוע דריסה בארמון הנציב, בירושלים. במסגרת קשר זה כל הכיתות מכל השכבות ישתתפו במהלך השנה בסבב של אריזת מזון למשפחות נזקקות בעיר ושינועו אל הבתים יחד עם הוריהם ומוריהם.
*פעם בשנה מתקיים בבית הספר ”ירידקל“ לחייל, שבו משתתפים כל תלמידי בית הספר, הורים ומורים, ביחד מקימים דוכני מזון ויצירה, מופעים והפנינג ענק שכל הכנסותיו נתרמות לחיילי צה“ל.
דרך המוצר בכלל והפעילויות בפרט נבדוק את הזהות הקולקטיבית של בית הספר וממנה יגזור כל תלמיד את הזהות האישית שלו דרך שיח ושאלות מבררות זהות.
אחריות לאחר וכבוד האדם משתקפים בערך הנתינה שהוא ערך מרכזי בתרבות היהודית ומהווה את אחד מעמודי התווך עליו עומד העולם על פי חז“ל ככתוב: ”על שלושה דברים העולם עומד על התורה על העבודה ועל גמילות חסדים“, ומי שמקיים את ו“אהבת לרעך כמוך כאילו קיים את התורה כולה“(מסכת אבות, פרק א‘).
עפ“י משרד החינוך, נתינה הינה ערך יסודי בחברה המכירה בתרומתן של הסולידאריות והערבות ההדדית ללכידות חבריה ולביסוס יסודותיה. (משרד החינוך/ מתוך תוכנית מפתח הלב).
חברה ערכית הדוגלת בנתינה לזולת ולסביבה מעודדת את חבריה לגלות אכפתיות וערנות לסובב; להושיט יד לאחר ולפעול למימוש צרכיו ולקידום רווחתו.